fbpx
Jak założyć fundację, by aktywnie pomagać potrzebującym?

Pragniesz pomagać innym i dobrze czujesz się, realizując społeczne aktywności, więc w twojej głowie pojawił się pomysł – chcę prowadzić fundację! Jak dobrze się do tego przygotować, jakie zadania na ciebie czekają, czyli najogólniej mówiąc, jak założyć fundację? Odpowiadamy!

Jakie mogą być cele fundacji?

Fundacja to organizacja pozarządowa, która istnieje po to, aby realizować cele społecznie i gospodarczo użyteczne, jej istotą nie jest więc osiąganie zysku. Można wyróżnić różne cele, w ramach których fundacja prowadzi swoje działania:

 • ochrona zdrowia,
 • ochrona środowiska,
 • opieka i pomoc społeczna,
 • rozwój gospodarki i nauki,
 • oświata i wychowanie,
 • kultura i sztuka,
 • opieka nad zabytkami.

Co istotne, cel fundacji musi mieć publiczny charakter, więc powinna odpowiadać na potrzeby ogółu, a nie prywatnej jednostki.

Jeśli prowadzisz działalność i chcesz wesprzeć fundację, sprawdź odcinek podcastu Przyspiesz biznes, w którym wraz z Mikołajem Rykowskim rozmawiamy o tym, jak firma może mądrze pomóc potrzebującym.

Jak założyć fundację? Niezbędny jest fundator!

Fundację do życia powołuje fundator – może to być jedna lub kilka osób fizycznych, mogą to być także osoby prawne. Fundatorem może być obywatel Polski, a także cudzoziemiec. Aby założyć fundację, fundatora czeka kilka niezbędnych kroków:

 • ustanowienie aktu fundacyjnego (oświadczenia woli) – jest to dokument sporządzany w formie aktu notarialnego, który zawiera cele fundacji oraz wysokość majątku przeznaczonego na ich realizację,
 • stworzenie statutu fundacji,
 • dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powyższe działania fundator może wykonać osobiście, może także wyznaczyć do nich inne osoby poprzez pełnomocnictwo. Fundator, zakładając fundację, przeznacza na realizację jej celów majątek, który zostaje określony w akcie fundacyjnym i staje się funduszem założycielskim. Na taki fundusz mogą składać się:

 • środki pieniężne,
 • papiery wartościowe,
 • rzeczy ruchome i nieruchome.

Fundator może być w pełni zaangażowany w działalność fundacji, może być członkiem zarządu, natomiast nie ma obowiązku aktywnie uczestniczyć w zadaniach realizujących jej cele.

Jak założyć fundację? Nie zapomnij o statucie!

Statut fundacji może powstać w momencie zakładania fundacji, ale można także przygotować go później. Statut może stworzyć fundator, bądź inna osoba przez niego powołana – w tym wypadku fundator wyraża to w zapisie w akcie fundacyjnym, powierzając to zadanie np. zarządowi.
Statut fundacji musi zawierać informacje takie, jak:

 • nazwa – zgodna z nazwą określoną w akcie fundacyjnym i innych dokumentach,
 • siedziba,
 • majątek, czyli wysokość funduszu założycielskiego,
 • cele,
 • formy i zakres działalności,
 • skład i organizacja zarządu,
 • sposób powoływania i odwoływania władz,
 • prawa i obowiązki członków zarządu.

Koszty związane z założeniem fundacji

Jeśli powoływana do życia fundacja nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej, wysokość funduszu założycielskiego jest w całości decyzją fundatora. Natomiast jeśli fundacja zakłada działalność biznesową, wysokość majątku określa się na co najmniej 2000 zł (ustawa mówi o kwocie minimum 1000 zł na działalność gospodarczą, a także o kwocie na działalność statutową, która wynosi co najmniej tyle samo, co na gospodarczą).

Akt fundacyjny sporządza się w formie aktu notarialnego, zatem konieczne jest odwiedzenie kancelarii i opłata tzw. taksy notarialnej, której wysokość zależy od wysokości majątku przekazywanego przez fundatora (np. dla majątku do 3000 zł będzie to kwota 100 zł).

Należy także pamiętać o kosztach rejestracji fundacji w KRS – jest to stała kwota 250 zł, a w przypadku wpisania również do rejestru przedsiębiorców kwota wzrasta do 600 zł.

Koszty prowadzenia fundacji

Jakie podatki musi płacić fundacja? Fundacje, jak i inne organizacje pozarządowe, są zobligowane do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych – w zależności od przychodów oraz VAT – jeśli fundacja osiąga dochody ze sprzedaży.

Ponadto, jeśli fundacja zatrudnia pracowników, ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, jak i innych składek wynikających z rodzaju umowy podpisanej z pracownikiem, a także odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zobacz także: Rodzaje działalności gospodarczej – jakie formy prawne wyróżniamy w Polsce?

Jak założyć fundację z działalnością gospodarczą?

Fundacja może realizować jedynie swoje cele statutowe, a także prowadzić działalność gospodarczą. Prowadzenie fundacji razem z biznesem wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami – w tym przypadku zyski z działalności gospodarczej są przeznaczane na realizację celów fundacji. Innymi słowy – fundacja prowadzi działalność biznesową, aby pozyskiwać fundusze na zadania prowadzone przez fundację.

Nie można zapomnieć, że działalność statutowa jest najważniejsza dla fundacji, czyli prowadzenie biznesu ma jej służyć, a nie być nadrzędną aktywnością. Co ważne, statut fundacji musi zawierać informacje na temat rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Statut można zmienić już w trakcie funkcjonowania fundacji, więc nawet jeśli w momencie założenia fundacji nie planowano rozpoczęcia działalności gospodarczej, bez problemu można zrobić to później, dopełniając oczywiście wymaganych formalności.

Po wpisie do KRS, fundacja staje się pełnoprawną firmą z kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. W tym momencie fundacja z działalnością gospodarczą jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości (są w tym zakresie pewne wyjątki), a także sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.

Upraszczamy
prowadzenie firmy

Załóż darmowe kontoPorozmawiajmy