fbpx
Z jakiego rodzaju dofinansowań może skorzystać przedsiębiorca?

Rynek pracy w Polsce coraz bardziej otwiera się na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, jednak wciąż nie jest to zadowalający poziom. Wiele działań, które podejmują fundacje oraz inne organizacje wspierające osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, mają na celu szerzenie informacji wśród przedsiębiorców o zwróceniu szczególnej uwagi na kwestię zatrudniania bez barier. Polskie firmy mogą korzystać z różnego rodzaju dofinansowania do wynagrodzeń – właśnie tym tematem zajmiemy się w artykule.

Coroczny wzrost płacy minimalnej niestety nie jest jednoznaczny ze wzrostem dopłat do wynagrodzeń dla pracowników z orzeczeniami o niepełnosprawności – kwoty dofinansowań nie rosną symetrycznie, co jest odczuwalne dla pracodawców i może bezpośrednio wpływać na ich decyzje o zatrudnieniu. W 2023 nadchodzi zmiana, gdyż w życie wchodzi waloryzacja dopłat do pensji – więcej w dalszej części artykułu.

Na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnościami rozmawialiśmy z Anną Łoginow z Fundacji Avalon w jednym z odcinków podcastów Przyspiesz biznes pt. Niepełnosprawni? Pełnosprawni w pracy!

PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Aby otrzymać dopłaty do wynagrodzeń, należy spełnić różne warunki oraz zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Pracodawca musi spełnić poniższe warunki:

 1. Zatrudnienie na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie czy o dzieło) nie kwalifikują się do przyznania dofinansowania. Nie przysługuje ono także osobie z prawem do emerytury i lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 2. Posiadanie dokumentu w dniu podpisania umowy/rozpoczęcia pracy, który potwierdza, że jest świadomy faktu niepełnosprawności u pracownika (np. orzeczenie, wynikające z ustawy o rehabilitacji).
 3. Wykazanie efektu zachęty. Pracodawca (dotyczy to jedynie pracodawcy, posiadającego działalność gospodarczą) wykazuje, że zatrudnienie każdej osoby z niepełnosprawnością powoduje w ramach jego działalności wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do średniego zatrudnienia w czasie ostatnich 12 miesięcy (metoda ilościowa), bądź, że zatrudnia pracownika z niepełnosprawnością na wakat powstały w wyniku rozwiązania umowy o pracę z inną osobą (metoda jakościowa). Celem efektu zachęty jest wykazanie, że pracodawca nie mógłby pozwolić sobie na zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością bez wsparcia ze środków publicznych.
 4. Wypłacanie wszystkich elementów płacowych na czas lub w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, którymi są: wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy.
 5. Wypłacanie wynagrodzenia ze środków innych niż publiczne, chyba, że wynagrodzenie pracownika z niepełnosprawnością finansowane jest jedynie środkami publicznymi z prowadzonej działalności lub z dochodów publicznych.
 6. Wypłacanie pensji na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej pracownika – nie ma możliwości wypłaty w gotówce.
 7. Nieposiadanie zaległości wobec PFRON na więcej niż 100 zł.

Na wysokość dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej wpływ ma:

 1. Stopień niepełnosprawności pracownika. Wyróżnia się: lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, a także częściową lub całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.Do roku 2022 kwoty dopłat dla pracodawców wyglądały następująco:• 1950 zł w związku z zatrudnianiem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności,,
  • 1200 zł w związku z zatrudnianiem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 450 zł w związku z zatrudnianiem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

  Dodatkowo zwiększa się powyższe kwoty w przypadku pracowników, którzy posiadają orzeczenia specjalne: związane z chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją lub byciem osobą niewidomą w stopniu znacznym i umiarkowanym:

  • 1200 zł – znaczny stopień niepełnosprawności (w sumie dofinansowanie 3150 zł),
  • 900 zł – umiarkowany stopień niepełnoprawności (w sumie dofinansowanie 2100 zł),
  • 600 zł – lekki stopień niepełnosprawności (w sumie dofinansowanie 1050 zł).

 2. Wymiar czasu pracy pracownika. Powyższe kwoty są maksymalne, jakie może uzyskać pracodawca, zatrudniający osobę z niepełnosprawnością. Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego jest obliczane proporcjonalnie do wymiaru jego etatu.
 3. Typ pracodawcy i wysokość kosztów płacy. Koszty płacy to wynagrodzenie brutto, obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.
 • Jeśli pracodawca prowadzi działalność gospodarczą, wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 75% poniesionych kosztów,
 • Jeśli pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 90% poniesionych kosztów.

Należy także pamiętać, że pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 25 pracowników, obejmuje jeszcze jeden warunek, umożliwiający wnioskowanie o dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON, mianowicie – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie minimum 6%.

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2023

W związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od 1 stycznia 2023 kwoty dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością wynoszą:

 • 2400 zł dla pracownika ze znacznym stopniem (wzrost o 450 zł),
 • 1350 zł dla pracownika z umiarkowanym stopniem (wzrost o 150 zł),
 • 500 zł dla pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności (wzrost o 50 zł).

W przypadku osób, posiadających orzeczenia specjalne, kwoty dofinansowań do wynagrodzeń od 2023 wynoszą:

 • 3500 zł dla osób ze znacznym stopniem,
 • 2250 zł dla osób z umiarkowanym stopniem,
 • 1100 zł dla osób z lekkim stopniem.

 

Źródło:

 • https://www.pfron.org.pl/

Upraszczamy
prowadzenie firmy

Załóż darmowe kontoPorozmawiajmy